หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตร ครั้งที่ 2
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตร ครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-11-01 14:58:59


สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตร ครั้งที่ 2

      วันที่ 21 ตุลาคม 2562 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตร ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมพรโสภิณ โดยอาจารย์สุเมธ รอยกุลเจริญ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด และอาจารย์ชลธิล มณีรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาตรวจสอบให้ข้อแนะนำและข้อเสนอแนะ ต่อร่างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ( หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 ) เพื่อเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ.2561  ทั้งนี้ ตามที่ อาจารย์ ดร.กมลวรรณ อยู่วัฒนะ อาจารย์ไพบูลย์ ชูวัฒนกิจ อาจารย์ภาวิตา ค้าขาย อาจารย์ธิดา นิติธรญาดา อาจารย์ธนวัฒ พิสิฐจินดา อาจารย์ชื่นชีวิน ยิ้มเฟือง อาจาร์สุรศักดิ์ มีบัว และอาจารย์ทัตตนันท์ คงลำธาร คณะกรรมการยกร่างหลักสูตรนำเสนอตามคำสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ 229/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ( หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 ) ภายใต้การดูแลจากผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ่านเพิ่มเติม....pdf