หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-07-24 15:19:59


สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

     วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผศ.ดร.นัทนิชา หาสุนทรีย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ซึ่งประกอบไปด้วย อาจารย์ ดร.เฉลิมพร เย็นเยือก ประธาน, รศ.ดร.กัญญามน กาญจนทวีกูล กรรมการ, ผศ.ธรรมรัตน์  สินธุเดช กรรมการ,และนส.วนิดา กงแหลม เลขานุการ ณ ห้องประชุมนิภานภดล ซึ่งการตรวจประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯไปได้ด้วยดี

อ่านเพิ่มเติม....pdf