หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-07-24 15:21:26


สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

          วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.นัทนิชา หาสุนทรีย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นการตรวจประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ ณ ห้องประชุมนิภานภดล โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินฯประกอบไปด้วย อาจารย์ ดร.เฉลิมพร เย็นเยือก ประธาน, รศ.ดร.กัญญามน กาญจนทวีกูล กรรมการ, ผศ.ธรรมรัตน์  สินธุเดช กรรมการ,และนส.วนิดา กงแหลม เลขานุการ ซึ่งการตรวจประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯไปได้ด้วยดี

อ่านเพิ่มเติม....pdf