หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-07-24 15:35:44


สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

      วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีอาจารย์ดร.วีระ วีระโสภณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ซึ่งประกอบไปด้วย อาจารย์ ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์ ประธาน, รศ.ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล กรรมการ, ผศ.ดร.วารุณี ปัทมะสังข์ กรรมการ,และนส.สุภาวดี เรืองสังข์ เลขานุการ ณ ห้องประชุมนิภานภดล ซึ่งการตรวจประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯไปได้ด้วยดี

อ่านเพิ่มเติม....pdf