หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 9/2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 9/2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-11-01 10:39:51


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 9/2562

      วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 9/2562 ณ ห้องประชุมภรโสภิณ โดยที่ประชุมมีระเบียบวาระการประชุมสำคัญเสนอที่ประชุมร่วมพิจารณาในเรื่องให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) ประจำปีการศึกษา 2562 การพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 การพิจารณาให้ความเห็นชอบขออนุมัติผลการเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 (นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน) และการพิจารณาให้ความเห็นชอบศักยภาพอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (กรณีพิเศษ)

อ่านเพิ่มเติม....pdf