หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-03-09 13:20:12


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2563 

     วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมพรโสภิณ โดยที่ประชุมมีระเบียบวาระการประชุมสำคัญเสนอที่ประชุมร่วมพิจารณา ในเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร ให้เป็นไปตามระบบกลไกการบริหารหลักสูตรและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ, (ร่าง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ(ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) อีก 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก, สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมมท่องเที่ยวและบริการ, และสาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ(ร่าง) การปรับปรุงหลักสูตรทั้ง 5 สาขาวิชา

อ่านเพิ่มเติม....pdf