หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 11/2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 11/2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-01-03 12:30:11


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 11/2562

    วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 11/2562 ณ ห้องประชุมภรโสภิณ โดยที่ประชุมมีระเบียบวาระการประชุมสำคัญเสนอที่ประชุมร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติผลการเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 การพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ปีการศึกษา 2561 - 2562 และการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan)และผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

อ่านเพิ่มเติม....pdf