หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 9/2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 9/2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-01-03 12:28:48


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 9/2562

   24 ธันวาคม 256 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 8/2562 โดยมีผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เป็นประธานในการประชุม โดยมีวาระการประชุมเสนอที่ประชุมเพื่อทราบในเรื่องจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวาระเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์  ปีการศึกษา 2561 – 2562  และพิจารณาเห็นชอบเสนอชื่อบุคคลในหน่วยงานเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นประจำปี 2562

อ่านเพิ่มเติม....pdf