หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ขยายความร่วมมือทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุ่งพัฒนาทักษะนักศึกษาผ่านการลงมือปฏิบัติจริง
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ขยายความร่วมมือทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุ่งพัฒนาทักษะนักศึกษาผ่านการลงมือปฏิบัติจริง

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-12-26 15:21:52

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ขยายความร่วมมือทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุ่งพัฒนาทักษะนักศึกษาผ่านการลงมือปฏิบัติจริง

     เมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.ธนากร อุยพานิชย์ หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ลงพื้นที่พูดคุยกับ ครูอัมรา   อินโอภาส หัวหน้าสมุด และครูจุฑามาศ กรงจักร บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความร่วมมือทางวิชาการ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการทางบรรณารักษศาสาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในรายวิชาต่างๆ ของแขนงวิชาสารสนเทศศึกษา ได้แก่ รายวิชาการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ รายวิชาการจัดระบบสารสนเทศ รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศในองค์กร อีกทั้งยังเป็นการบริการวิชาการภายใต้การดูแลของคณาจารย์ในสาขาวิชา ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับ นักเรียน และนักศึกษา ต่อไปในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม....pdf