หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนหนังสือราชการและระเบียบงานสารบรรณ” ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนหนังสือราชการและระเบียบงานสารบรรณ” ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-11-06 15:12:22


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนหนังสือราชการและระเบียบงานสารบรรณ” ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

          27 ตุลาคม 2562 ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนหนังสือราชการและระเบียบงานสารบรรณ" ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีว่าที่ร้อยตรี สุระชัย  เอนกรัตน์  นิติกรชำนาญการ  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากร ให้ความรู้ความเข้าใจ และฝึกการเขียนหนังสือราชการประเภทต่างๆ ให้แก่นักศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานเอกชนซึ่งต้องมีการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ในการทำงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

อ่านเพิ่มเติม....pdf