หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-11-30 15:25:08


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/2561

      วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องประชุมพรโสภิณ โดยมีระเบียบวาระการประชุมเสนอที่ประชุมรับทราบในเรื่องประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เรื่องนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 รายงานการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) แผนพัฒนาคุณภาพ (Investment Plan) ประจำปีการศึกษา 2561 คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 รวมถึงระเบียบวาระการประชุมเสนอที่ประชุมร่วมพิจารณาในเรื่อง (ร่าง)คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง มอบหมายงานและมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คำร้องการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม....pdf