หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 8/2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 8/2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-12-02 11:57:44


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 8/2562

     22 พฤศจิกายน 256 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 8/2562 โดยมีผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เป็นประธานในการประชุม โดยมีวาระการประชุมเสนอที่ประชุมเพื่อทราบในเรื่องของการดำเนินงานโครงการพัฒนาสาขาสู่เอตทัคคะ (SSRU Guru) ประจำปีงบประมาณ  2562 และวาระสำคัญเสนอที่ประชุมร่วมพิจารณาในเรื่องการ ให้ความเห็นชอบเลือกระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562 และการพิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม....pdf