หน้าหลัก > ข่าว > > อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
30 สิงหาคม 2562 11:34:47


อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

    วันที่ 26 สิงหาคม 2562 อาจารย์ ดร.พิมพ์ชนา ศรีบุณยพรรัฐ อาจารย์ประจำสาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่อาจารย์ ผู้ที่ทำหน้าที่ครูฝึก นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ได้มีกรอบแนวทางในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม และเข้าใจเทคนิคการเขียนข้อเสนอเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณ แผ่นดิน โดยจัดขึ้น ณ ห้องพันธุ์คงชื่น ชั้น 3 อาคารวิทยาลัยตำรวจ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม....pdf