หน้าหลัก > ข่าว > > อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพัฒนางานวิจัยระดับชาติ
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพัฒนางานวิจัยระดับชาติ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
08 กรกฏาคม 2562 14:10:19


อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพัฒนางานวิจัยระดับชาติ

    เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อำนวยการด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานการจัดการประชุมสัมมนา เรื่อง “การส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีและธรรมาภิบาล เครือข่ายนายหน้าแรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมประมงต่อเนื่อง” จากรายงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์การทุจริตคอร์รัปชันขบวนการเครือข่ายนายหน้าแรงงานข้ามชาติเมียนมาในอุตสาหกรรมประมงต่อเนื่องของประเทศไทย” ซึ่งได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โอกาสนี้ ศ.ดร.สุภางค์ จันทวานิช รศ.ดร.สิริลักษณา คอมันตร์ พร้อมด้วย พล.ต.ท.ดร.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นเกียรติและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางานวิจัยแก่ ดร.ศิริมา ทองสว่าง และอาจารย์สุรศักดิ์ มีบัว (อาจารย์ประจำสาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลสำหรับแรงงานข้ามชาติและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมประมงต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมกรกมล ชั้น 2 โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ

อ่านเพิ่มเติม....pdf

www.ssru.ac.th