หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-02-03 13:14:48


สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

     วันที่ 29 มกราคม 2563 สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการวิพากษ์หลักสูตรเพื่อปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ โดยมี ผศ.ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ศรีคำ, ผศ.ดร.สมบัติ อยู่เมือง และดร.พลภัทร เหมวรรณ ซึ่งให้เกียรติมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร โดยให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพรโสภิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ซึ่งหลักสูตรที่ปรับปรุงนี้จะเริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม....pdf