หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ พิจารณาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ พิจารณาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-11-06 15:20:46

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ พิจารณาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563

   29 ตุลาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ (วาระพิเศษ) โดยมี ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพรโสภิณ ซึ่งที่ประชุมมีระเบียบวาระการประชุม เสนอที่ประชุมร่วมพิจารณาในเรื่องการดำเนินงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2563) ซึ่งสาขานิติศาสตร์ได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต โดยมีคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงหลักสูตรร่วมพิจารณาให้คำแนะนำ และเสนอแนะ ในการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ.2561 ซึ่งในการพิจารณาในครั้งนี้ คณะกรรมการวิชาการประจำคณะ มีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) ก่อนนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อดำเนินการในลำดับต่อไป

อ่านเพิ่มเติม....pdf