หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติอนุมัติอาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติอนุมัติอาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-11-06 15:19:32


สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติอนุมัติอาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

     วันนี้ (29 ตุลาคม 2562) สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีมติอนุมัติอาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 4 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10 / 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา bโดยอาจารย์ผู้ที่ได้รับการอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นได้แก่

         1.   อาจารย์ไพบูลย์ ชูวัฒนกิจ          อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์
             ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายอาญา
         2.  อาจารย์ ดร.กมลวรรณ อยู่วัฒนะ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ (หัวหน้าสาขาวิชา)

             ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายเอกชน
         3.  อาจารย์ภาวิตา ค้าขาย             อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

             ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
         4.  อาจารย์ ดร.มารดารัตน์ สุขสง่า    อาจารย์ประจำแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น 
กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์                   ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

         ในนามผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ใหม่ทั้ง 4 ท่าน ที่ได้รับเกียรติยศและความสำเร็จมา ณ โอกาสนี้

อ่านเพิ่มเติม....pdf