หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-02-06 10:07:59


สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

      วันที่ 31 มกราคม  2563 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการวิพากษ์หลักสูตรเพื่อปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ รศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศาสนต์ โชติชาครพันธ์, รศ.ดร.กมลพร สอนศรี, และรศ.วันชัย มีชาติ ที่ให้เกียรติมาเป็นกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ณ ห้องประชุมนิภานภดล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ซึ่งคณะกรรมการให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้ เพื่อให้หลักสูตรมีคุณภาพสอดคล้องต่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตที่เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการในปัจจุบัน และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558

อ่านเพิ่มเติม....pdf