หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติอนุมัติ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 3 ท่าน
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติอนุมัติ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 3 ท่าน

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-04-07 12:36:38


สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติอนุมัติ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 3 ท่าน

          1.  อาจารย์จันทิมา หวังสมโชค สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวัจนปฏิบัติศาสตร์และปริจเฉทวิเคราะห์

          2.  อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ สาขาวิชาภาษาไทย เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวรรณคดีวิจารณ์

          3.  อาจารย์วิชุดา ขุนหนู สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ในนามคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่ทุกท่าน ที่ได้รับเกียรติยศ และความสำเร็จมา ณ โอกาสนี้

www.hs.ssru.ac.th
www.ssru.ac.th

อ่านเพิ่มเติม....pdf