หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > แขนงวิชาระบบสารสนเทศศาสตร์เพื่อการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมนักศึกษา เสริมทักษะด้านงานวิจัย
แขนงวิชาระบบสารสนเทศศาสตร์เพื่อการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมนักศึกษา เสริมทักษะด้านงานวิจัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-05-31 15:14:56


แขนงวิชาระบบสารสนเทศศาสตร์เพื่อการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมนักศึกษา เสริมทักษะด้านงานวิจัย

     แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการ “เสริมประสบการณ์สถิติเพื่อการวิจัย” บรรยายหัวข้อ "การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมประยุกต์ทางสถิติสำหรับการวิจัย" ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 และหัวข้อ "การเขียนข้อเสนอโครงงานวิจัย" ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และ ห้องประชุมนิภานภดล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับงานวิจัย และพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมประยุกต์ทางสถิติสำหรับการวิจัย ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโครงการเสริมประสบการณ์สถิติเพื่อการวิจัยนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลงานวิจัยต่อไป

อ่านเพิ่มเติม....pdf