หน้าหลัก > ข่าว > > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จับมือวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ต่อยอดการศึกษา วิจัย และพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จับมือวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ต่อยอดการศึกษา วิจัย และพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11 ตุลาคม 2562 10:31:42


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จับมือวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ต่อยอดการศึกษา วิจัย และพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน

    วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมหารือกับผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ซึ่งนำโดย ดร.กวินท์ พินจำรัส รองผู้อำนวยการชุมชนสมุทรสาคร พร้อมคณะ เพื่อหารือแนวทางการจัดการศึกษาให้แก่นักศึกษาของวิชาชุมชนที่มีความประสงค์ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ รวมถึงแนวทางการทำวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันในอนาคต โดยมี ผศ.ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์สันต์ชัย รัตนะขวัญ หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และหัวหน้าแขนงวิชาการปกครองถิ่น อาจารย์ ดร.ปารณีย์ ศรีแก้ว หัวหน้าแขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน อาจารย์พิจักษณ์ ภู่ตระกูล หัวหน้าแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมการหารือในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพรโสภิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

      สำหรับวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครนั้น เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี โดยจัดการศึกษาให้แก่ชุมชนและประชาชนทั่วไปในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีจัดการศึกษาใน 4 ลักษณะคือ หลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอาชีพ (หลักสูตรระยะสั้น) มุ่งพัฒนาศักยภาพของชุมชนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งด้านงานวิจัยและกระบวนการกลุ่ม เป็นต้น โดยยึดตามมาตรฐานการศึกษาของ สถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

อ่านเพิ่มเติม....pdf