หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-09-06 12:08:37


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่  6/2562

    3 กันยายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 6/2560  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรสภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม  มีวาระสำคัญเสนอที่ประชุมร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564)และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และพิจารณาพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2562 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง และพิจารณาระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง เพื่อนำไปจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม....pdf