หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอรับเงินเยียวยาช่วยเหลือจากผลกระทบไวรัส COVID-19
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอรับเงินเยียวยาช่วยเหลือจากผลกระทบไวรัส COVID-19

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-05-05 16:38:11

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอรับเงินเยียวยาช่วยเหลือจากผลกระทบไวรัส COVID-19


     รอบแรกสาขาวิชาภาษาไทย.pdf

สาขาวิชาภาษาจีน.pdf

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น.pdf

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ.pdf

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ.pdf

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก.pdf

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ.pdf

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ.pdf

สาขาวิชานิติศาสตร์.pdf

สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ.pdf

แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม.pdf

แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม.pdf

แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา.pdf

แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.pdf

แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น.pdf

แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ.pdf

แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน (ภาคปกติ).pdf

แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน (ภาคพิเศษ).pdf


     รอบสองรายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 (รอบ 2).pdf


หมายเหตุ :
การได้รับเงินเยียวยาจะได้รับภายหลังจากการตรวจสอบรายชื่อและผ่านกระบวนการของทางมหาวิทยาลัย

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และหากนักศึกษาตรวจสอบรายชื่อแล้วพบปัญหาสามารถกรอกแบบฟอร์มได้ตาม Link ด้านล่าง


>>>>>>>>  https://forms.gle/ZuHtc7kiL8bZaa6s9  (**ใช้ e-mail มหาวิทยาลัยเท่านั้น**)