หน้าหลัก > ข่าว > > อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้างานวิจัยดีเด่น ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้างานวิจัยดีเด่น ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14 กุมภาพันธ์ 2563 11:00:49

อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้างานวิจัยดีเด่น ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

     5 กุมภาพันธ์ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัคพัศ แสดงฉาย อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ดำเนินการผลงานวิจัยดีเด่นได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน SCOPUS และ SJR จำนวน 29 บทความ ในปี พ.ศ.2562 ในนามคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและยกย่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัคพัศ แสดงฉาย ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จมา ณ โอกาสนี้

อ่านเพิ่มเติม....pdf