หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตร

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-12-23 11:51:43


สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตร 

     วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการวิพากษ์หลักสูตรเพื่อปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม โดยมี รศ.ดร.โยธิน แสวงดี และผศ.ดร.ชัชภูมิ สีชมภู ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตรในและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมพรโสภิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยหลักสูตรที่ปรับปรุงนี้จะเริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

อ่านเพิ่มเติม....pdf