หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมนักศึกษาเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมนักศึกษาเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-03-13 13:06:48


สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมนักศึกษาเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน

วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรมในโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย ในหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มาเป็นวิทยากรต่อการบรรยายให้กับนักศึกษาชั้นปี ๓ โดยการรับฟังบรรยายจากกิจกรรมในครั้งนี้ นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำ Infographic ที่ทำให้การนำเสนอผลงานทางสื่อมัลติมีเดียมีประสิทธิภาพและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้ลงมือปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางสำหรับไปปรับใช้ต่อการประกอบอาชีพให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคต

ข้อมูลจาก : สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม....pdf