หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมนักศึกษาเสริมสร้างการพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมนักศึกษาเสริมสร้างการพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-03-13 13:04:45


สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมนักศึกษาเสริมสร้างการพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน

      เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรมในโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย ในหัวข้อ “การเสริมสร้างบุคลิกภาพในการทำงาน” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุวิตา พฤษอาภรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้พร้อมทั้งการฝึกปฏิบัติ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ โดยการรับฟังบรรยายในครั้งนี้นักศึกษาได้รับความรู้ในด้านการพัฒนาบุคลิกทั้งภายในและภายนอก อาทิ ทัศนคติในการทำงาน การแต่งกาย การสื่อสาร การใช้น้ำเสียง สีหน้า หรือแววตา การนั่ง การยืน การเดิน การวางตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์และโอกาส รวมถึงมารยาทในการรับประทานอาหาร ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม....pdf