หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ภาวะผู้นำ และจริยธรรมในการจัดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ภาวะผู้นำ และจริยธรรมในการจัดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-07-15 14:40:35


โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ภาวะผู้นำ และจริยธรรมในการจัดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

     วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ภาวะผู้นำ และจริยธรรมในการจัดการ ณ ห้อง 2931 อาคาร 29 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยได้รับเกียรติจากพลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ (ผอ.สำนักสันติวิธีและธรรมมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า) ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในเรื่องธรรมภิบาลในภาครัฐและภาคเอกชน ให้แก่นักศึกษา ได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาลในภาครัฐและภาคเอกชน ภาวะผู้นำ และจริยธรรมในการจัดการองค์กร

อ่านเพิ่มเติม....pdf

www.ssru.ac.th