หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตำรวจ
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตำรวจ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-07-15 14:45:41


อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตำรวจ

     วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 อาจารย์ ดร.พิมพ์ชนา ศรีบุณยพรรัฐ อาจารย์ประจำสาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเกียรติร่วมการประชุม การวางแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตำรวจ เพื่อเป็นแนวทางการจัดทำแผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.) และสร้างเครือข่ายวิจัยภาคีที่มาร่วมประชุม ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อาคาร เอ็มเอส ทาวเวอร์

อ่านเพิ่มเติม....pdf

www.ssru.ac.th