หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สวนสุนันทาจับมือสำนักงานเขตดุสิต ร่วมพัฒนานักศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ
สวนสุนันทาจับมือสำนักงานเขตดุสิต ร่วมพัฒนานักศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-06-08 10:36:44

สวนสุนันทาจับมือสำนักงานเขตดุสิต ร่วมพัฒนานักศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงาน 

แลกเปลี่ยนด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยแขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม กลุ่มสาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และสำนักงานเขตดุสิต ได้จัดพิธีลงนามความเข้าใจ (MOU) โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นผู้ลงนามร่วมกับ นายธานินทร์ เนียนหอม ผู้อำนวยการเขตดุสิต โดยมี ผศ.ดร.เจตน์สฤษฏิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษา รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพ็ญนภา ปาละปิน หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม คณาจารย์ และผู้บริหารของทั้งสองฝ่าย ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเสมอใจ ชั้น 4 อาคารราชวัตร สำนักงานเขตดุสิต

สำหรับบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้ศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานเขตเศรษฐกิจ และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ การเรียนการสอน การทำให้ใช้บริการวิชาการ และภารกิจงาน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับสำนักงานเขตดุสิต