หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 13/2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 13/2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-09-14 16:30:14

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 13/2565

วันที่ 13 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 13/2565 โดยที่ประชุมมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญเสนอที่ประชุมเพื่อทราบในเรื่อง แจ้งยอดการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ (เงินนอกงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระดับสาขา และวาระเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายหรือแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 4 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) โดยมีรองคณบดีฝ่ายต่างๆ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสำนักงานคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพรโสภิณ และระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google meet