หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 2/2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 2/2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-11-23 16:08:50คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 2/2565

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 2/2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาภา คณบดีคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่อง แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 และการอนุมัติผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2564 และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง