หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 8/2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 8/2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-05-17 22:20:18

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 8/2565

วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2565 รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 8/2565 ซึ่งจัดผ่านระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet  โดยมีระเบียบวาระการประชุมเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่อง การพิจารณากำหนดจำนวนนักศึกษาตามแผนประมาณการรายรับ เพื่อจัดทำประมาณการรายจ่าย (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566