หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-08-09 10:53:12

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบไปด้วย ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ประธาน ผศ.ดร.ชัชภูมิ สีชมภู กรรมการ อาจารย์สมโชค ฤทธิ์จำรูญ กรรมการ และนางสาวจิราพร ฮามวงศ์ เลขานุการ โดยการตรวจประเมินในครั้งนี้ เป็นการตรวจประเมินผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Google meet และผลการตรวจประเมินผ่านเกณฑ์มาตราฐานไปได้ด้วยดี