หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-06-22 19:34:26

บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วันที่ 20 มิถุนายน 2565  บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ซึ่งจัดโดยกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพเป็นประธาน ซึ่งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ เวลา 09.00 - 10.00 น. และโดยบุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ เวลา 10.00 - 11.00 น. ผ่านโปรแกรม Google Meet