หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 11/2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 11/2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13 มีนาคม 2566 12:10:15

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 11/2565

วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 11/2565 โดยมี อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมสำคัญเสนอเพื่อพิจารณาในเรื่อง การขออนุมัติผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมฯและผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพรโสภิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์