หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมนำเสนอร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับสำนักงานเขตดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมนำเสนอร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับสำนักงานเขตดุสิต

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-05-17 22:21:19

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมนำเสนอร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับสำนักงานเขตดุสิต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพ็ญนภา ปาละปิน หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม ได้นำเสนอร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับสำนักงานเขตดุสิต ต่อคณะกรรมการพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจและร่างบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ครั้งที่ 4/2565 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13:30 น ผ่านระบบออนไลน์ google Meet โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมการประชุมด้วย