หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาแขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมสืบสานต่อยอดพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเมือง
นักศึกษาแขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมสืบสานต่อยอดพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเมือง

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-04-19 14:57:32นักศึกษาแขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมสืบสานต่อยอดพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเมือง

 อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีหญิง เพ็ญนภา ปาละปิน หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม กลุ่มสาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยทีมยุวชนภัฏพัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ของแขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม ร่วมลงพื้นที่ 8 ครัวเรือน/ชุมชน ในช่วงเดือนมีนาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อรายงานผลและสรุปภาพรวม, การประเมินความสำเร็จในภารกิจยกระดับรายได้ครัวเรือน พร้อมรับฟังการวิพากษ์จากประธานชุมชน ครัวเรือน และอาจารย์ เพื่อนำประสบการณ์จากการเรียนรู้ ไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง อีกทั้งปรับปรุงเทคนิคกระบวนการการทำงานขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนในระดับชั้นปีที่ 3 ให้ประสบผลสำเร็จต่อไป