หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดบรรยาย หัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพ : มารยาทในที่ประชุม”
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดบรรยาย หัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพ : มารยาทในที่ประชุม”

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-01-12 23:17:34

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดบรรยาย หัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพ : มารยาทในที่ประชุม”

วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย ได้จัดโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สนธยา ศรีเวียงธวัช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพ และอาจารย์นารีรัตน์ นุโยค รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพ มาเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพ : มารยาทในที่ประชุม” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ผ่านโปรแกรม Google Meet การฟังบรรยายในครั้งนี้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทที่ประชุมเป็นอย่างมาก นักศึกษาสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง

ขอขอบคุณวิทยากร อาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้