หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-11-07 11:07:09

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยนางอมรวดี กลิ่นจันทร์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ กลุ่ม FHS Team องค์ความรู้ เรื่องการพัฒนาการปฏิบัติงานด้วยระบบ Agile ร่วมประชุมการวางแผนการดำเนินงานจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่1 ผ่าน Google Meet เพื่อการกำหนดเครื่องมือในการดำเนินงาน การกำหนดองค์ความรู้ที่จะได้รับ และการมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานของสมาชิกกลุ่ม