หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คลิปความรู้ทางคติชนวิทยาเรื่อง พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับชาติพันธุ์มอญริมแม่น้ำแม่กลอง ผลงานนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
คลิปความรู้ทางคติชนวิทยาเรื่อง พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับชาติพันธุ์มอญริมแม่น้ำแม่กลอง ผลงานนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-06-13 15:12:15

คลิปความรู้ทางคติชนวิทยาเรื่อง พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับชาติพันธุ์มอญริมแม่น้ำแม่กลอง ผลงานนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย

ขอเชิญชมสาระความรู้ทางคติชนวิทยาเรื่อง พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับชาติพันธุ์มอญริมแม่น้ำแม่กลอง ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ผลงานจากนางสาวสุจิตรา ประภาวงค์ รหัสนักศึกษา 62123401045 สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลมานำเสนอ กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาคติชนวิทยา (Folklore) ผู้เรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของกลุ่มชน ภาษา วรรณกรรม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เรามุ่งหวังให้นักศึกษา “เอกไทย” สามารถบูรณาการความรู้ทางภาษาไทยกับศาสตร์แขนงต่างๆ ได้อย่างรอบด้าน โดยเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย

รับชมวีดีโอ : https://www.facebook.com/thai.major.ssru/videos/1389252678243994