หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาภาษาไทย นิเทศติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย นิเทศติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-09-14 13:04:10

สาขาวิชาภาษาไทย นิเทศติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา

วันที่ 13 กันยายน 2565 อาจารย์วรุณญา อัจฉริยบดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ณ สำนักทดสอบทางการศึกษา และสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งนักศึกษาได้รับประสบการณ์ต่าง ๆ มากมาย ทั้งในด้านวิชาการ ด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่น และเรียนรู้การทำงานในองค์กร