หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2565
คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
16 กันยายน 2565 13:59:54

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2565

          วันที่ 15 กันยายน 2565 อาจารย์ ดร.ปารณีย์ ศรีแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยนางอมรวดี กลิ่นจันทร์  มอบนโยบายแก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี 2565 โดยในปีนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีอาจารย์จำนวน 3 ท่าน ที่จะเกษียณอายุราชการ ได้แก่ อาจารย์พรสมิทธิ์ ฉายสมิทธิกุล สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี ณ นครพนม สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สำหรับกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตฯ ในครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 16 กันยายน 2565 ณ ลานกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์