หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อมงาน SSRU Open house 2021 Online
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อมงาน SSRU Open house 2021 Online

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-04-02 10:48:14คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อมงาน SSRU Open house 2021 Online

12 มีนาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการจัดงาน  SSRU Open house  online 2021 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ วันที่ 1 มีนาคม 2564 ในรูปแบบการ Live สด ผ่านทาง Facebook Fanpage มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัทา   โดยผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.ปารณีย์ ศรีแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.วีระ วีระโสภณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์อังคณา สุขวิเศษ หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ และอาจารย์ ดร.ภรณ์นภัส เบินท์ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์  เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพรโสภิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์