หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-04-02 11:01:30สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

วันที่ 16 มีนาคม 2564 อาจารย์พรสมิทธิ์ ฉายสมิทธิกุล หัวหน้าสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ซึ่งในครั้งนี้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริง โดยช่วยหน่วยงานจัดการอบรมการใช้งานโปรแกรมแผนที่และภาษี (LTAX3000) ให้กับบุคลากรจาก อบต.จากทั่วประเทศกว่า 7000 แห่ง จำนวน 40 รุ่น ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ และในโอกาสเดียวกันยังได้พบกับศิษย์เก่าของสาขาฯที่เคยเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และได้รับเข้าปฏิบัติงานต่อ ซึ่งได้ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งทางผู้บริหารฯ ยังได้ชมเชยนักศึกษาของสาขาฯที่มีทักษะในการปฏิบัติงาน มีความตั้งใจ มีน้ำใจ และทุ่มเทให้การปฏิบัติงานให้หน่วยงานอย่างเต็มที่  และยินดีรับเข้าปฏิบัติงานต่อต่อหลังจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพเสร็จ ในการนี้ทางสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ขอขอบคุณ ผู้บริหาร และบุคลากรทุกท่าน   ที่ให้การอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกประการณ์วิชาชีพ และให้ความรู้ ประสบการณ์  ทักษะทางวิชาชีพ ให้การดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดี และยังอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานภายหลังการฝึกประสพการณ์วิชาชีพอีกด้วย