หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ และลงคะแนนหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ และลงคะแนนหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20 กันยายน 2565 10:15:54

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ และลงคะแนนหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองบริหารงานบุคคล จัดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ ของผู้สมัคร ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ซึ่งมีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ หมายเลข 1 อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ และ หมายเลข 2 รองศาสตราจารย์ ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ และในช่วงเวลา 13.00 น. – 15.00 น. เป็นการลงคะแนนหยั่งเสียง จากคณาจารย์ และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมนิภานภดล อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา