หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาภาษาไทย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาภาษาไทย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-07-27 11:54:52

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาภาษาไทย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบไปด้วย ผศ.สมเกียรติคู่ทวีกุล ประธาน รศ.ขนิษฐา จิตชินะกุล กรรมการ อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ บูรณะกร กรรมการ และนางสาวสุภาวดี เรืองสังข์ เลขานุการ โดยการตรวจประเมินในครั้งนี้ เป็นการตรวจประเมินผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Google meet และผลการตรวจประเมินผ่านเกณฑ์มาตราฐานไปได้ด้วยดี