หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการบูรณาการศาสตร์ : การเก็บข้อมูลทางคติชน และนานาสาระจากประสบการณ์ภาคสนาม สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ
โครงการบูรณาการศาสตร์ : การเก็บข้อมูลทางคติชน และนานาสาระจากประสบการณ์ภาคสนาม สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-04-06 09:04:36โครงการบูรณาการศาสตร์ : การเก็บข้อมูลทางคติชน และนานาสาระจากประสบการณ์ภาคสนาม สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ

วันที่ 19 มีนาคม 2564 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดโครงการบูรณาการศาสตร์ : การเก็บข้อมูลทางคติชน และนานาสาระจากประสบการณ์ภาคสนาม ซึ่งเป็นกิจกรรมในรายวิชาคติชนวิทยา (Folklore) โดยมีอาจารย์อาทิมา พงศ์ไพบูลย์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิลักษณ์ เกษมผลกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลภาคสนาม ความสำคัญของภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับฟังความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการเก็บข้อมูลภาคสนาม สาขาวิชาภาษาไทย ขอขอบพระคุณวิทยากรเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้