หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 5/2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 5/2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-05-17 22:18:22

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 5/2565

วันที่ 18 เมษายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 5/2565 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาภา คณบดีคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมเสนอที่ประชุมเพื่อทราบในเรื่อง รายงานสรุปรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 (รอบที่  Portfolio) และระเบียบวาระเสนอเพื่อพิจารณาในเรื่องการอนุมัติผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564