หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาสาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 4
นักศึกษาสาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 4

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-08-09 10:55:59

นักศึกษาสาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 4

วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมการนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 4 ผ่านรูปแบบออนไลน์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM MEETING) จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้แก่

1. นางสาวจันทิมา แก้วผ่อง เสนอบทความวิจัยเรื่อง "วัจนกรรมในบทเพลงประกอบละครของสุทธิพงษ์ วัฒนจัง"

2. นางสาวจิดาภา มหาแก้ว เสนอบทความวิจัยเรื่อง "กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันในรายการจีบหนูหน่อย"

บทความวิจัยดังกล่าวได้รับการดูแลจากอาจารย์ กฤติกา ผลเกิด ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย

สาขาวิชาภาษาไทยสนับสนุนและผลักดันให้นักศึกษามีโอกาสพัฒนาศักยภาพทางด้านการวิจัย และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป